குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#USD"

குறிச்சொல்: #USD

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்47.07 புள்ளிகள் சரிந்து 32,586.57 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 11.90...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்224.55 புள்ளிகள் உயர்ந்து 32,657.24 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி73.10 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்161.06 புள்ளிகள் உயர்ந்து 32,343.28 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 46.55...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்28.92 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,862.91 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி12.90 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்131.36 புள்ளிகள் உயர்ந்து 32,055.77 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி39.20 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்75.90 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,922.79 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி28.00 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்68.62 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,882.84 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி13.35 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்169.65 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,761.68 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி60.55...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்66.72 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,738.43 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி17.15 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்79.19 புள்ளிகள் உயர்ந்து 31,576.57 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி23.60...