குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#TheWall"

குறிச்சொல்: #TheWall

It’s not easy to be you. When you made your debut, at the home of cricket no less, you made 95 – then the eighth-highest...