குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "sensex"

குறிச்சொல்: sensex

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 275.92 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,583.06 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) சரிவுடன் முடிவடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 44.43 புள்ளிகள் சரிந்து 33,307.14 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 15.80 புள்ளிகள் சரிந்து...

தொடர்ந்து சரிவுகளைக் கண்டு வந்த இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (மார்ச்.8) உயர்வுடன் நிறைவுபெற்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 318.48 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,351.57 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (மார்ச்.7) சரிவுடன் நிறைடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 284.11 புள்ளிகள் சரிந்து 33,033.09 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 95.05 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச்.6) சரிவுடன் நிறைடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 429.58 புள்ளிகள் சரிந்து 33,317.20 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 109.60 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 253.48 புள்ளிகள் சரிந்து 33,793.46 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்76.52 புள்ளிகள் சரிந்து 34,107.52 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 1.80...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 152.88 புள்ளிகள் சரிந்து 34,193.51 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 77.67 புள்ளிகள் சரிந்து 34,368.08 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 221.40 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,363.55 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...