குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Resistance"

குறிச்சொல்: #Resistance

https://www.youtube.com/watch?v=4IiRg4prcCE ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்