குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#PhantomTollbooth"

குறிச்சொல்: #PhantomTollbooth

குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கதையைச் சொன்ன பின்னர் இன்னொரு கதை சொல்லுங்கள் என்று அவர்கள் விரும்பிக் கேட்டால் நீங்கள் சிறந்த கதைசொல்லி; அவர்கள் இந்த உலகத்தில் உரையாட உங்களிடமிருந்து சிறந்த சொற்களைப் பெறுகிறார்கள்....