குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "nse"

குறிச்சொல்: nse

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்80.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,423.60 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 17.55...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்392.99 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,499.81 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி116.95 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்90.88 புள்ளிகள் உயர்ந்து 32,851.32 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி36.00 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்88.06 புள்ளிகள் சரிந்து 32,853.81 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி28.40 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்74.29 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,107.85 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 14.60...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்57.30 புள்ளிகள் சரிந்து 33,257.26 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 31.80...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்39.54 புள்ளிகள் சரிந்து 33,211.39 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி24.00 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்269.02 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,482.15 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 69.65...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்28.59 புள்ளிகள் சரிந்து 33,237.57 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி11.75 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்124.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,281.82 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி45.10 புள்ளிகள்...