குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#NewDelhi"