குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Lead"

குறிச்சொல்: #Lead

https://www.youtube.com/watch?v=jaCdyuSt1PsThe Raya Sarkar InterviewHow India's flawed policy led to loss of over 300 lives?