குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Illinois"

குறிச்சொல்: #Illinois

https://www.youtube.com/watch?v=jaCdyuSt1Ps The Raya Sarkar Interview How India's flawed policy led to loss of over 300 lives?