குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#HearingImpaired"

குறிச்சொல்: #HearingImpaired

https://www.youtube.com/watch?v=LvlxhirAyts&t=7s The Raya Sarkar Interview How the negligence of the state led to loss of over 300 lives?