குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#புவிசார்அரசியல்"

குறிச்சொல்: #புவிசார்அரசியல்

https://www.youtube.com/watch?v=PHRlPKPPhXQ&t=117s ஒக்கி: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணா பேரிடர் ஒக்கி சொந்தங்களின் கரம் பிடித்து நடப்போம்