குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#சத்கர்மம்"

குறிச்சொல்: #சத்கர்மம்

அபயம் தேடியபடி மேல்நோக்கி நீளுகின்ற ஏராளமான கைகள்; அவர்களுக்கு நேராக கீழ்நோக்கி வருகிற ஒரு தைரியம் மிக்க கை – அறம்.இந்தப் படம் தலைப்பிலேயே தன் அரசியலைப் பேசித் தொடங்குகிறது; கோபி...