குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#ஈடுபாடு"

குறிச்சொல்: #ஈடுபாடு

https://www.youtube.com/watch?v=xawyGHllnBg&t=25s ஒக்கி: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணாப் பேரிடர் ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்