(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.)

“G.K Institute” does not fill the brain with knowledge as a bag with gems; it makes the gems shine; Hence, not only academics, but people with creative thoughts and competitive attitude can find this to be the right place.

“G.K Institute ” presents the following courses:

A)ACADEMICS-
(i)For 6th standard to 10th standard-MATHEMATICS, SCIENCE, ENGLISH, FRENCH, HINDI.
ii)For 11th to 12th standard-Mathematics, Chemistry, Physics, Biology, Accounts, Economics, Business Mathematics.
iii)For B.E/B.Tech-Fluid Mechanics, Engineering Thermodynamics, Propulsion-I, Propulsion-II, Airplane Performance, Stability and Control, Electrical Engineering.

B)ARTS AND CULTURE: Drawing, Painting, Bharatanatyam, Carnatic Music (Vocal)

C)COMPETITION: SSC, SSB (Screening), State Bank of India-PO, State Bank of India-Clerk, IBPS-PO, IBPS-Clerk

D)Spoken Languages-Hindi and English

E)Yoga

G.K Institute , a bud of knowledge at the centre of the commotion of city, where parents and students alike are utterly confused and seriously misguided about their future, offers an environment needed to nurture yourself and your loving children. The atmosphere here helps you with not just grasping knowledge but also in applying it to daily life.

At G.K Institute, quality is kept prior to the quantity and hence, following points of merit have been designed and are strictly followed:

a)No overcrowded classrooms.
b)Regular tests
c)Experts and Experienced teachers.
d)One-on-one contact between teachers and students.
c)Regular meetings of parents, teachers and administration to discuss progress of students and changes needed, if any.

300

G.K Institute
2/496, Natesan Colony, Srinivasapuram,
Kottivakkam, Chennai 600041
+919710946451

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here