எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் சீதை

சீதை

சீதை
1 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
சீதை ஒரு செய்தியாளர்; கிராமத்திலிருந்து வந்து நகரத்தைப் பிரமிப்போடு பார்க்கும் (பட்டிக்காட்டான் மிட்டாய்க்கடையைப் பார்த்த மாதிரி...) பெண். உரையாடலை விரும்புகிறவள்.