எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் India Science Wire

India Science Wire

India Science Wire
2 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
Vigyan Prasar provides the latest updates from the world of science and technology in India in the name India Science Wire. One of IPPODHU's missions is to spread scientific temper. மத்திய அரசு நிறுவனமான விக்யான் பிரசார் வழங்கும் அறிவியல் செய்திகள்; அறிவியல் உணர்வைப் பரப்புவது இப்போதுவின் முதன்மை நோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.