(கவனிக்கவும்: இது விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்கியவர்கள், செய்தியாளர்கள் அல்லாத பிற எழுத்தாளர்கள்)

இயற்கை வேளாண் பொருள்களுக்கு ஒரே முகவரி: ஜெயந்த் அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ். தேனியின் மேற்கு மலைத்தொடரிலிருந்து வரும் இயற்கை வேளாண் பொருள்களை வாங்க உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள்:
jayanth

தேனியிலுள்ள எங்களது இயற்கை வேளாண் பண்ணைகளின் இயற்கை எழில் சூழ் காட்சி:

ஜெயந்திடம் என்னவெல்லாம் கிடைக்கும்?

Organic Mangoes –
Varieties are
 Alphonsa
 Malgova
 Senthooram
 Imampasanth
 Kasaladdu / Neelum
 Kalapadi
 Totapuri
 Grape
 Rasalu
 Pickle variety mango
My grandfather was a traditional siddha medicine maker and dueto that he has started collecting wild collection honey from the forest and realizing the natural taste of hill honey my uncle started promoting it locally and that’s how Kurunji hill honey with bee pollen brand was born 20 years ago.
About Kurunji hill honey with bee pollen benefits:
1) Kurunji hill honey is squeezed from natural bee hive.

2) If bee pollen is filtered from honey then vitamins, minerals also filtered from it.

3) Bee pollen are the particles which floats in upper layer of honey.

4) Honey without bee pollen is not suitable for consuming.

5) By consuming 100gm of kurunji hill honey with 100gm of luke water in morning will cure severe heart blocking.

6) When consume kurunji hill honey with nonfiltered juice will produce the new blood and haemoglobin content will increase as unexpectedly.

7) Diabetes and heart patients can also consume kurunji hill honey for better health.
Aishwarya Ambrosia bee pollen with honey:

I have made research on the wild collection honey for 2 years in it and collected information more about the bee pollen how incredible the product is which our people or not aware of it and that’s how AishwaryaAmborsiabee pollen with honey born.

About Aishwaraya Ambrosia honey with bee pollen 🙁 Free from stress,contain 96 Nutritions, improve fertility, strength immune system, weight control)

1) It increase your immune system and also increases blood.

2) It helps you to cope more easily with stress.

3) It works wonders in weight-control and also it will reduce the unwanted cholestral,salt and sugar in blood.

4) Increases memory ability and will help children to achive the goals in eductions.

5) Strengthens body to actively participate in sports activity to yield victory.

6) Pregnant women consuming will help to deliver health child.

7) Consuming Aishwarya honey with bee pollen will result in getting body young and prevents aging weakness.

Old tamarind (puli) usage in food cooking will remove kidney stones and clean the uterus of women which is more incredible in terms of health benefit thats why our ancestor’s use old tamarind (puli). We also sell old tamarind which is grown in our organic farm.

Panchamirtham – We prepare panchamirtham which is good to health and it contains kurunji hill honey,dates,organic banana, Organic jaggery,Aishwaryam cow ghee. This panchamirthamwill be superior in taste and can be kept untill 6 months under normal temperature itself.

Amla Extract:Kurunji hill honey with amla extract daily consumption will reduce sugar and BP level . It also enhance the body energy and act as a kayakalpa. we are preparing amla extract from only hill amla.

Alovera Extract:Alovera means in tamil called as Kumari it means its a kayakalpa and in siddhar songs they said it will cure more than 4000 type of disease. Mainly it cures all heat problem related once.
Embolden Spinach exract:

In today’s hurried lifestyle, most of the people are not taking spinach. Root cause of so many diseases is because you are not taking spinach as a part of food. So we introduce embolden as a spinach extract which will result in health benefit of dissolving kidney stone, reducing fever.

Pirali ghee – ( -Medical Benefits: used for small infants when stomach related heat problem is not good along with milk)

Kajakesarithylam-Medical Benefits: oil which cures psoriasis , cut wounds and instant relief for any bleeding in body)

Magic Oil–by applying it will relive from Cold and cough

Native rice –
Mappilai samba it takes 180 days for growing and it produces more haemoglobin and it fight against cancer , also sugar reduces.

Kattuyanam – It also takes 180 days for growing and it reduces sugar level in body and also give strengths.

Wooden Ghani oil – Seasemeoil,coconut oil and groundnut oil

Herbal Asthma care oil – Relives from asthma , cold and cough ( made from Veppennai + herbal mix)
Energy drink with milk

“Energy mix – (kayakalpam powder) Benefits: Increase blood cells,controlscholestrol,sugar and BP . Also
controls back pain and also helps in overcoming vitamin defficiency on pregnancy.
Increase sexual ability and immunity booster”

Teerthapodi – Medical Benefit: relieves from Cough Relief when mixed with one tumbler of water.

Karuvellampattaipalpodi- It strengthens the teeth and good for mouth.

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here