(டிசம்பர் 29,2015இல் வெளியான வீடியோ செய்தி மறுபிரசுரமாகிறது.)