”நாதமும் தாளமும் நீயானாய்”: மந்திர பாடசாலை நடத்தும் திவ்யா துரைசாமி

Divya Doraiswamy calls herself a Shloka Entrepreneur. She uses her experience of finding energy from the mantras and hands it down to children.