கலைஞர்

மூச்சு பெரும் வரம்;
பேச்சு பேரருள்.
ஓர் உயிர்
ஒரு சமூகத்தைக்
கைதூக்கிவிட முடியும்,
கைவிடவும் செய்யும்
என்ற தோற்றத்தை
உருவாக்கியது
உன் அதிகாரம்,
உன் எழுத்து.
நீ யாரைப் போலவும்
சக உயிர்;
சக்தியின் வடிவம்
என்கிற
பெரும் தருணம் இது.
எளியவர்கள்
ஏற்றம் பெற முடியும்
என்ற
நம்பிக்கை நீ.
ஒதுக்கியவர்களாலேயே
முன்வரிசையில்
கவுரவிக்கப்பட்டவன் நீ.
உன் கதை
ஏதுமில்லாத எங்களை
உயர்த்தும்.

(This poem originally appeared on July 30, 2018)

Thamizhan Prasanna, an ardent follower of Karunanidhi, is inconsolable outside Kauvery hospital, Chennai
Thamizhan Prasanna, an ardent follower of Karunanidhi, is inconsolable outside Kauvery hospital, Chennai

A “Nudge” for protecting free speech

மக்கள் முதல்வர்

கலைஞர்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here