உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,89,975 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 19,43,63,109 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,170 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 41,67,913 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,29,170 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 17,67,49,357 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,37,54,567 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,736 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,51,84,628 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  

நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 149 அதிகரித்து மொத்தம் 6,26,711 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,95,07,123 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 40,284 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,13,71,486 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 542 அதிகரித்து மொத்தம் 4,20,585 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,05,35,490 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38,091 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,95,70,534 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,080 அதிகரித்து மொத்தம் 5,49,500 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,83,40,750 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,947 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 61,02,469 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 799 அதிகரித்து மொத்தம் 1,53,095 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 54,71,956 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 25,624 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 59,78,695 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 25 அதிகரித்து மொத்தம் 1,11,616 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 56,74,612 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here